Igas ettevõttes on oma arusaam sellest, milliseid oskusi ja teadmisi vajatakse, et olla edukad. Kompetentsimudeli ülesanne on süstematiseerida edukaks tööks vajalikud arusaamad ning kirjeldada vajalikke kompetentse igal töökohal, sh suhtumist ja käitumist. Kompetentsimudelit ei tohiks ajada segamini ametijuhendiga, mis kirjeldab eelkõige eeldatavaid oskusi ja tööde loetelu. Nii nagu iga strateegiline süsteem, on ka kompetentsimudel orgaaniline dokument, mis ajas muutub. Ajakohane kompetentsimudel peaks olema valmis ka eesseisvateks keskkonnamuudatusteks.

Ettevõtetel, kes kompetentsimudelit rakendavad, on selgem kooskõla ettevõtte strateegia, eesmärkide ja igapäevase tegutsemise vahel. Sealjuures paraneb arusaam sellest, millised kompetentsid vajavad ettevõtteüleselt järeleaitamist. Ka töötajale on selge, milline käitumine on oodatud, ja tal on võimalik end selles suunas juhtida. Mudeli osa on käitumise jälgimine, hindamine ja tagasisidestamine.

Kuigi igal ettevõttel on kompetentside kirjeldamisel ja süstematiseerimisel vabadus, on üldlevinud viis kompetentse jagada järgmine: baas-, funktsionaalsed ja juhtimiskompetentsid.

Baaskompetentsid ja -oskused puudutavad üldjuhul kõiki ettevõtte töötajaid, need võivad olla nt koostöö-, kommunikatsiooni- ja enesejuhtimisoskused. Samuti loetakse baasoskusteks elementaarseid teadmisi valdkonnast, kus ettevõte tegutseb.

Funktsionaalsed oskused on ametikohapõhised. Kui logistikaettevõtte autojuht peab saama iga päev edukalt hakkama kaupade füüsilise kättetoimetamisega ning ta kasutab selleks autot ja tahvelarvutit, siis sama ettevõtte kliendihalduri suhtlustööriistad on telefon, e-post ja majandustarkvara.

Juhtimiskompetentsid puudutavad kõiki töötajaid, kelle alluvuses on vähemalt üks inimene või kelle töö eeldab teiste poolte kaasamist. Näiteks sobivad siia kategooriasse projektijuhtimise oskused ja veenmisvõime.

Mudeli väljatöötamiseks ja kompetentside määratlemiseks peab ettevõte läbima kindlad sammud. See sisaldab eri poolte intervjueerimist, hetkeolukorra uurimist ja soovitud seisundi kirjeldust, samuti ettevõtte strateegia ja kompetentside joondamist mudeliga.

Koolituskeskus Reiting teeb ettevõtetega koostööd kompetentsimudelite väljatöötamisel ja pakub ka koolitusi. Baaskompetentside koolitustest on tänapäeval populaarsed aja- ja enesejuhtimise koolitused, samuti kommunikatsiooni- ja koostööoskuste arendamise ning IT-oskuste ja finantsidega seotud koolitused.

Koolituskeskus Reiting on teie arengupartner!

MÜÜGIJUHI NÄIDISKOMPETENTSID

BAASKOMPETENTSID

 • pidev õppimine
 • ajajuhtimine
 • enesejuhtimine
 • koostööoskused

FUNKTSIONAALSED KOMPETENTSID

 • kommunikatsioonioskused
 • kliendikeskne mõtteviis
 • tehnilised oskused
 • loovus ja probleemide lahendamine

JUHTIMISKOMPETENTSID

 • protsesside juhtimine
 • inspireerimine
 • projektijuhtimine

www.reiting.ee